Dnes je:5) Cesty, doprava, elektřina
předchozí kapitola: 4) Období Marie Terezie a Josefa II.

Na uvažovanou stavbu silnice ze Starého Roveňska, byla podána žádost obecnímu úřadu Dolní Roveň roku 1894. Výbor rozhodl 30.12.1894 pro stavbu směrem Staré Roveňsko na stávající silnici Holice - Roveň. Obecní zastupitelstvo navrhuje zvolení 4-členné komise, která by ten podnik projednala s tamějšími občany, se slavnou obcí Holickou, popřípadě se slavnou radou cukrovaru Holice - Moravenského a se slavným okresním zastupitelstvem. Návrh nadnesený byl jednohlasně přijat a do komise zvoleni pan František Udržal, pan

Cesta z Rovně
Mostek u č.p.17

Antonín Kučera, pan Václav Schejbal a pan Antonín Hájek z Roveňska. Teprve 24.3.1896 schválena příprava na stavbu, usneseno kámen zakoupit obcí - za jeden sáh 18 zlatých. 24.5.1896 učinit u Hospodářské záložny v Holicích výpůjčku 4.100 zlatých na stavbu a učiněno podat žádost na okresní zastupitelstvo o výpomoc štěrkem. Tato žádost byla vyřízena v červnu 1897, proto část silnice od č.9 až k mostu zůstala toho roku nedodělána a příští rok s menším příspěvkem od obce Holice podpořena. Obec Dolní Roveň zaplatila roku 1896 3394,57 zlatých.

Most v Roveňsku schválen obecním výborem 7.3.1891. Vodní regulace probíhaly v Roveňsku od roku 1903 do roku 1912.

První spojení do Holic bylo tzv. cestou k Černému kříži či Povětrníku, která vedla za Velinskými č.p.16, po 3 hranicích katastru Holice-Ředice, kde se asi za 300m odbočuje na silnici Holice-Pardubice. V Roveňsku napojovala cesta na stežník (pěšinu) do Komárova a Dašic. Zboží se vozívalo na trakaři. Lidé chodívali bosi, boty obouvali před vsí a za vsí zase bosi, aby ušetřili bot. Rozšiřováním Roveňska začalo se chodit k Holicím po mezích a do města se přicházelo úvozem vedle dnešního parku.

Začátkem 20-tého století nastává na Holicku rozšiřování průmyslu i zemědělské výroby, proto bylo potřebí zlepšit dopravní možnosti s městem. V roce 1912 se začalo s výkupem pozemků na zřízení silnice Holice-Staré Roveňsko , na níž se pracovalo do roku 1918, kdy byla dokončena.

Do školy chodily děti do Holic, nebo do německé v Moravanském. Za prací chodívali občané hlavně z Nového Roveňska do Rovně, Moravan, Dašic i Holic. Staré Roveňsko bylo zaměřeno hlavně na zemědělství.

Nové Roveňsko bylo na katastru Holice, proto patřilo do Holic a Staré Roveňsko na katastru Roveň, patřilo obcí do Rovně.

V roce 1971 se začalo s úpravou vyrovnávání zatáček na silnici propojené Holice - Roveň a zavedena autobusová doprava.

V roce 2007 započala stavba obchvatu města Holice. Pro obyvatele obce Roveňsko byl postaven u Holic nadjezd. Ukončení stavby bylo v roce 2008.

V roce 1899 byla postavena dráha Borohrádek - Holice - Roveň - Moravany, se zřízením osobní i nákladní zastávky pro Roveňsko. Pro malý zájem osobní dopravy byla osobní zastávka zrušena a za 2.sv. války i nákladní.

Elektrifikace v Roveňsku vytlačila cepy, kterými se mlátilo obilí, sláma se používala pro dobytek a ke krytí doškových střech i na vázání snopů ve žních. Ze školních let jsme pamětníky doškových střech u Zimů, Jirzů, Fidrhelů, Vodů, Hiroutů a mezi poslední u Neubergauerů. Nastoupily žentoury, také mlátičky na lidský pohon, 2 kliky proti sobě(kruťačky). Za 1.sv- války pan Rychlík ze Starého Roveňska jako podnikatel dal zhotovit mlýnské zařízení, původně na benzinový pohon, ale pro vysoké náklady uvažoval o elektrickém pohonu, který mu byl povolen a na vlastní náklad nechal kabel zavést do č.p.6, elektrický proud. Syn jeho se oženil do Rovně a byl tedy mlýn pronajat panu Sýkorovi, v roce 1930 vyhořel. Do Nového Roveňska byl zaveden elektrický proud v roce 1922 od továrny Hirch zemním kabelem. Dnes továrna TOS.

Na jaře roku 2007 dokončilo se položení rozvodů elektrické energie do země. Odstraněny byly sloupy elektrického vedení a postaveno veřejné osvětlení.

Plynofikace postihla Roveňsko v roce 2001, mnoho domů využilo dotace a pořídilo si plynové topení za výhodnějších cen, ale většina obyvatel ponechala si možnost přechodu na pevná paliva.

Zřízení veřejné telefonní stanice v Roveňsku bylo zřízeno dne 7.12.1950. u Cermanů v č.p.22. Soukromé telefonní stanice si nadpoloviční většina domů dala zřídit v roce 1998. Do obce Roveňsko dne 31.července 2007 zaveden holický městský rozhlas.následuje kapitola: 6) Vodní hospodářství

Jak bude?

  Počasí radar http://www.slunecno.cz

Napište nám

    

Statistika přístupů: